Staden i Ögonhöjd – barnperspektiv på stadsutveckling

Kontakt

Två barn, ett sitter i rullstol, det andra håller i en boll

Projektet ”Staden i ögonhöjd” är ett paraply för frågor som gäller barn, unga och stadsutveckling. Projektet ska vara katalysator och processtöd i stadsutvecklingsfrågor för att belysa barns och ungas behov – och stärka deras delaktighet i den växande staden.

”Staden i Ögonhöjd” är sprunget ur systerprojektet ”Kultur i ögonhöjd”, som syftar till att möjliggöra för att alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar och uppväxtvillkor, ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig.

”Kultur i ögonhöjd” är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga. I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att programmet skulle uppdateras med ett nytt mål (mål 4): ”Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas.”

Beslutet innebär att alla stadsutvecklingsprojekt ska ta hänsyn till barns och ungas behov, och att det arbetet bör utformas utifrån de förslag som det existerande nätverket ”Staden i ögonhöjd” utformar.

Närverket startades redan 2009, och i och med Stockholms budget för 2015 blåser staden nu nytt liv i arbetet.

 Effektmål (varför projektet genomförs)

 • Bidra till att stadens förvaltningar och bolag i stadsutvecklingsprojekt uppfyller kraven i FN:s barnkonvention samt Kultur i ögonhöjd.
 • Stärka barns och ungas behovsuppfyllnad och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor.
 • Stärka barns perspektiv och barnperspektivet i genomförande av stadsutvecklingsprojekt med hjälp av bland annat Barnkonsekvensanalyser och dialog.

Projektmål (vad som ska uppnås)

 • Utforma rutin för beställarstöd vad gäller barnkonsekvensanalyser (BKA).
 • Skapa praktiska arbetsverktyg för dialog, kunskapsinhämtning och analys kring barns och ungas delaktighet och behov, samt identifiera relevanta sätt att implementera och följa upp slutsatserna i stadsutvecklingsprojekten.
 • Fungera som referensgrupp för andra projekt inom staden som rör barn och unga då det kommer till stadsutvecklingen.

Under 2016 förväntas nätverket komma ut med sitt första dokument gällande barnkonsekvensanalys och dialog.

Projektplan "Staden i ögonhöjd"

Projektdirektiv "Staden i ögonhöjd"

Projektledare

Lisa Klingwall
Översiktsplanerare/ Landskapsarkitekt
Strategi- och utvecklingsenheten, Stadsbyggnadskontoret
Lisa.Klingwall@stockholm.se
08-508 27 114

Projektkoordinator

Mirja Dillén Tombs
Strategi- och utvecklingsenheten, Stadsbyggnadskontoret
Mirja.dillen.tombs@stockholm.se
08-508 27 119

Medverkande förvaltningar/kontor

 • Stadsbyggnadskontoret
 • Stadsledningskontoret
 • Kulturförvaltningen
 • Exploateringskontoret
 • Trafikkontoret
 • Miljöförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Idrottsförvaltningen
 • Fastighetskontoret
 • Östermalm stadsdelsförvaltning
 • Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

 

Senast uppdaterad 4 september 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt gällande Staden i Ögonhöjd – barnperspektiv på stadsutveckling